header background image
 


"Een leerrijk en aangenaam boek dat tot nadenken stemt."

De auteur, Guillaume Van der Stighelen, was destijds medeoprichter van het succesvolle reclamebureau Duval Guillaume. In deze publicatie treedt hij naar voor als ‘noem mij niet (als) katholiek, noch christen, geen moslim noch jood of boeddhist en zelfs geen atheïst’.

Auteur: Guillaume Van der Stighelen
Uitgeverij Lannoo
isbn: 978 94 014 34805
D/2016/45/426 141 p.

Alle mensen streven naar vreugde, vriendschap, gezondheid en voorspoed, zo stelt hij, maar ze zijn het niet met elkaar eens over de invulling ervan. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en het is noodzakelijk goede afspraken te maken, regels vast te leggen. Regels opgesteld door de mensen onder elkaar, met wederzijds respect af te spreken. Niet opgelegd in naam van iets ‘bovennatuurlijks’ of opgedrongen door een of andere heerser; iedere mening heeft recht op bestaan. Men moet over uiteenlopende meningen kunnen van gedachten wisselen en vooral luisteren naar de argumenten van de anderen. Alleen zodoende kan men bijleren en echte intelligentie bestaat erin dat men de redenering van anderen kan volgen. Dit betekent echter helemaal niet dat men klakkeloos gedachten overneemt. Neen, in de discussie dient men telkens zijn mening te uiten en te verdedigen op basis van stevig onderbouwde argumenten. In zijn boek schetst Guillaume Van der Stighelen de overgang van een tijdperk waarin de geopenbaarde waarheid en de door het gezag opgelegde gedachten voor iedereen golden naar De Verlichting (hij gebruikt opzettelijk de hoofdletter V) die hierin verandering heeft gebracht en de mogelijkheid geschapen voor een seculiere samenleving. Hij gaat uitgebreid in op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en besteedt veel aandacht aan de sinds 31 maart 2016 geldende ‘nieuwkomersverklaring’ als bewijs van de intentie tot daadwerkelijke inburgering. Beide teksten bevinden zich in de bijlage van het boek. Opmerkelijk is ook de op 21 maart 2014 ondertekende ‘Verklaring van de Vlaamse Overheid en de levensbeschouwingen’ namens de Vlaamse overheid en in ons land erkende erediensten enerzijds en de niet-confessionele levensbeschouwing anderzijds. Een leerrijk en aangenaam boek dat tot nadenken stemt. Een aanrader voor elke vrijzinnig humanist, in het bijzonder de leerkrachten NCZ.

Recensist: Marc Mortier, voorzitter UPV Westkust

terug naar het overzicht