header background image
 

  • diensten-Gemeenschap

Gemeenschapsvorming

Gemeenschapsvorming vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief: wat is het en hoe realiseren we het? Vrijzinnig humanisten dragen de waarden verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Wij organiseren activiteiten, debatten en themadagen die daar een uiting van zijn. Het zijn gemeen-schapsvormende activiteiten: met ons aanbod hopen we bij te dragen aan de permanente vorming en opleiding van de medemens.

 

Zingeving en gemeenschapsvorming gaan samen. Geloven doen wij niet in een god, maar wel in de mens. Daarom zijn we er ook voor mensen. We springen in de bres voor een samenleving die zinvol leven mogelijk maakt, een warme en solidaire samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Tegen uitsluiting en onrechtvaardigheid voeren we actie.

Gemeenschapsvorming is werken aan groepsvorming en het sociale weefsel versterken om zo te komen tot een democratische, solidaire en diverse samenleving. We willen hefbomen bieden om op een positieve manier mee de gemeenschap of het ‘samen leven’ te vormen. In onze snel veranderende maatschappij sneuvelen oude zekerheden door individualisering, globalisering, multiculturalisering, vervreemding. De gemeenschapsvorming vindt haar oorsprong in de noodzaak om nieuw sociaal weefsel en betrokkenheid te stimuleren. Zonder afbreuk te doen aan het pluralisme en de diversiteit van ons huidig samenleven. Burgerschapsvorming, identiteit, interculturaliteit, persoons-ontplooiing bieden mogelijke antwoorden.

In onze activiteiten zijn we voortdurend bezig met groepsvorming. We brengen mensen bij elkaar in groepen en stimuleren daarbij interactie en ontmoeting. We zien de groep als een oefenterrein voor de samenleving. Groepsvorming kan bijdragen tot gemeen-schapsvorming, hoewel dat niet altijd automatisch het geval is. Daarom willen we meer doen dan alleen groepsvorming bevor-deren. Dit zijn de pijlers waarop gemeenschapsvorming geënt is:

1. Mensen vormen tot competente en kritische burgers die verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf en voor elkaar, zowel in hun persoonlijke leven als in de engagementen die ze opnemen in hun omgeving.

2. Participeren aan de samenleving verhogen, in het bijzonder voor die groepen die hiertoe minder kansen of mogelijkheden krijgen.

3. Vorming aanbieden over maatschappelijke thema's om het gesprek erover te stimuleren, de betrokkenheid van individuen bij maatschappelijke veranderingen te vergroten en zo uiteindelijk mee vorm te geven aan een democratische, solidaire, duurzame en cultureel diverse samenleving. (bewustzijn, engagement, democratie, verantwoordelijkheid)

4. Het sociale weefsel in een lokale gemeenschap versterken. Hiertoe werken we samen met partnerorganisaties die zorgen voor de lokale verankering. De bijdrage als huisvandeMens en als vrijzinnige vereniging (lid van deMens.nu) is activiteiten ontwikkelen en organiseren die relevant zijn voor die lokale gemeenschap.

5. De verbondenheid stimuleren tussen verschillende groepen in de samenleving door hen samen te brengen, te laten kennismaken met elkaars leefwereld en cultuur, gesprek op gang te brengen zodat ze kunnen zien wat hen verbindt.

Vrijzinnig humanistische gemeenschapsvormers zijn inspirators en coaches van groepen mensen. Zingeving bevorderen doen ze niet door zelfbedachte plannen op te leggen. Eerder helpen en begeleiden zij gemeenschappen om aan hun eigen doelen te werken en daartoe hun eigen capaciteiten in te zetten.

Hoe de verenigingen en centra bijdragen aan gemeenschapsvorming

Lokaal afdelingswerk is per definitie gemeenschapsvormend. De leden van vrijzinnige verenigingen die zich vooral toespitsen op activiteiten (HVV, UPV, Willemsfonds, Vermeylenfonds, HUJO) zetten die activiteiten graag samen op en gaan de uitdaging niet uit de weg om ook andere mensen en groepen uit te nodigen. Hierdoor wordt het sociale weefsel vernieuwd en versterkt om samen een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving na te streven. Alle activiteiten bieden de mogelijkheid tot boeiende contacten voor mensen die hun visie en horizon willen verruimen. Vrijzinnigen hechten veel belang aan solidariteit en netwerking. Ze tonen zich als vrijzinnig humanisten en stappen buiten de eigen gemeenschap.

Hoe de huizenvandeMens bijdragen aan gemeenschapsvorming

De huizenvandeMens gebruiken het aanbod rond zingeving als opstap naar gemeenschapsvorming. Ze organiseren toegankelijke activiteiten of campagnes waar mensen mekaar rond thema’s, relevante levensvragen of waarden ontmoeten en inspiratie vinden en delen. Bovendien ontlenen de huizen educatief (spel)materiaal en worden er klasbezoeken afgelegd.

Bij de vrijzinnig humanistische begeleiding onderzoeken consulenten systematisch in welke mate de individuele benadering opengetrokken kan worden, verruimd naar het relationele en samenlevingsniveau. Plechtigheden zijn per definitie groepsmomenten. Daarop wordt ingespeeld door dat groeps- of gemeenschapsgevoel te verlengen, het te versterken. Of het nu gestart is met vreugde of vanuit een minder positieve gedeelde ervaring.

De huizen organiseren jaarlijks een aantal activiteiten van brede gemeenschapsvorming (samenlevingsopbouw) met partners binnen het netwerk of in aansluiting met externe initiatieven.
DeMens.nu als koepel en de huizenvandeMens nemen deel aan solidaire acties, bv. de Belgian Pride.

Kalender

Een kijkje op de kalender toont wat gemeenschapsvorming kan inhouden.