header background image
 


Wim Van KerckvoordeInterview met Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van GO! Scholengroep Impact! regio Brugge-Oostkust


Kan je je scholengroep voorstellen?

De scholengroep bestaat uit een 40-tal entiteiten. Dat zijn basisscholen, secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en een CLB. De groep strekt zich uit van Knokke tot in De Haan, tot in Torhout, de Brugse binnenstad en de randgemeenten. We hebben rond de 8500 leerlingen leerplichtonderwijs. Op 1 jaar tijd stegen we met een 300-tal leerlingen, niet alleen in de randgemeenten (traditioneel steeg het leerlingenaantal van het KTA) maar ook in de binnenstad. De Middenschool Brugge Centrum steeg met 25 leerlingen, het KA met 35. Ook bepaalde scholen die sterk concurreren met katholieke scholen stegen. Het marktaandeel varieert plaatselijk sterk: in Blankenberge bedraagt het marktaandeel tussen de 40 en de 50 %, in Knokke tussen de 25 en de 30 %, in Torhout is dat slechts 8%. Het Vlaams percentage van het GO! onderwijs bedraagt 13 à 15 %.       

GO! Scholengroep Impact! is een actieve, pluralistische en participatieve organisatie. We streven naar maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en welbevinden. ‘Scholen die indruk maken’ is de baseline. Onze groep is in volle beweging.

Doelstellingen van de scholengroep:

Doelstelling 1

Vertrekkende vanuit talenten en de totale persoonlijkheid van elke leerling / cursist leggen we, ondersteund met wetenschappelijke inzichten, de lat hoog om een maximale leerwinst te bereiken.

Doelstelling 2

De SGR ondersteunt, faciliteert en geeft richting aan de scholen in de uitbouw van een performant kwaliteitszorgsysteem om een interne kwaliteit en externe profilering te optimaliseren.

Doelstelling 3

De SGR bouwt een inspirerend, respectvol personeelsbeleid uit, waarbij elke medewerker op een kwaliteitsvolle en professionele manier begeleid en gestimuleerd wordt tot levenslang leren en wederzijdse betrokkenheid.

Doelstelling 4

De SGR streeft naar een voldoende geografisch gespreid, complementair en aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Doelstelling 5

De SGR geeft richting aan de onderwijsinstellingen en faciliteert hen om het PPGO te realiseren. De SGR is een kenniscentrum om de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering te ondersteunen.

Vanwaar de nieuwe naam ‘scholengroep’ Impact! ?

Het gaat over de impact die we willen hebben op de burgers van morgen. We willen scholen die indruk maken. Het is de aanzet om met een duidelijke identiteit, met een nog sterker merk, naar buiten te komen en om authentieke troeven uit te bouwen. Om dat effectief te realiseren, creëerden we een resultaatsgericht uitvoeringsplan met strategische doelen in diverse domeinen:

  1. inzetten op de verdere professionalisering van al onze medewerkers
  2. kwalitatieve aanvangsbegeleiding
  3. vorming rond implicaties van het M-decreet
  4. coherente visie rond de reductie van de planlast van leerkrachten, medewerkers en directie
  5. implementatie van de focussen van Marzano
  6. inventariseren van methodes voor een antipestbeleid
  7. coherente en gedragen schoolwerkplannen
  8. implementatie van de DOKK-tool

Wat is goed onderwijs voor jou?

Wat van belang is dat er motivatie en plezier is in het leren, naast het nastreven van de hoogste kwaliteit qua lesgeven. Onze nieuwe school Stamina pakt in het bijzonder de demotivatie en gebrek aan plezier aan, zonder in te boeten aan leskwaliteit. De ontwikkeling van de lerende staat centraal, samen met het welbevinden van de leerkrachten. Heel belangrijk is ook vandaag om in te zetten op leerlingenbegeleiding. De zorg voor het kind is een focuspunt, waarbij het gaat om zowel leerproblemen als psychosociale problemen. Belangrijk is ook dat de school zichzelf voldoende cyclisch evalueert, zich op regelmatige basis in vraag stelt. In de nieuwe doorlichtingen die er aan komen zijn dit 2 belangrijke punten: in welke mate bewaakt de school haar kwaliteit en wat is de visie op leerlingenbegeleiding. We zetten daar al lang op in eigenlijk.

In de marge:

Het katholiek onderwijs wordt een beetje ongerust want al voor 4 scholen hebben we een speciale aanmeldingsprocedure aangevraagd om te vermijden dat ouders moeten kamperen: dat is voor De Passer, Stamina, De Boomhut en De Tandem. Geconfronteerd worden met kampeerders, in West-Vlaanderen is dat niet normaal...

Vaart het GO! een goede koers volgens jou?

Absoluut. Ik leg je uit waarom: zonder te sturend te zijn heeft men ingezet op een waardengerichte organisatie met vrijheid voor al haar scholen over hoe je dat concreet invult. Het PPGO (pedagogisch project van het GO!) is een goede leidraad. Er is ook de nodige ondersteuning.

Ik vind het jammer dat GO! centraal moet besparen en dat er gesnoeid wordt in personeel, zo boeten we in aan ondersteuning. We gaan meer naar cofinanciering. Het is een beslissing van de Vlaamse overheid.

Zou je graag dingen anders willen zien?

De Vlaamse overheid moet dringend beseffen dat onderwijs op middellange termijn een grote economische waarde heeft maar dat de schoolinfrastructuur netoverschrijdend desastreus wordt. Als je alles wil in orde brengen is er heel veel geld nodig. Op 10 jaar tijd zouden we de infrastructuur naar de top moeten kunnen krijgen. Graag meer budget voor schoolinfrastructuur!

Welke tendensen zijn er momenteel op onderwijsgebied?

We stappen af van de traditionele klas- en vakstructuren (50 min Engels gevolgd door 50 min Nederlands bv), we zetten meer in op projectwerking met co-teaching,…

Wat weinig terug te vinden is in de onderwijsvernieuwing SO, zijn scholen nu gewoon aan het doen. Veel scholen vernieuwen, gooien bv. muren in om een grotere ruimte te vormen, zetten 2 leerkrachten in voor een grotere groep, zetten in op projectwerk. Soms geeft men instructie aan 40 leerlingen en daarna gaat men projectwerk doen. Er wordt ingezet op STEM (Science, Technology, Engingeering en Mathematics) in plaats van Latijn. Er wordt ingezet op ondernemerschap want dat hebben we nodig maar ook op mensen die oplossingsgericht kunnen denken. Een ander iets zijn vakken die gegeven worden in een andere taal, het zogenaamde ‘CLIL’, Content and Language Integrated Learning. We zetten in op creatieve vormen van lesgeven zonder te wachten op wat men toelaat vanuit de overheid.

De scholengroep telt sinds dit schooljaar een nieuwe school: Stamina. Waarom deze start?

Het komt neer op een samenvatting van het voorgaande: inzetten op leerplezier, op motivatie, op afstappen van de klasstructuur, op projectwerking…De noodzaak is heel voelbaar, ouders willen dat hun kinderen graag naar school gaan. Je merkt dat er daar een grote markt voor is, voor een andere manier van lesgeven. Stamina heeft 2 jaar voorbereiding gevraagd vooraleer het eerste jaar te lanceren. Stamina is een ‘specialleke’ in heel het GO! qua aanpak. Men volgt het. Een succesfactor is dat ik een directrice heb aangesteld die heel enthousiast is maar niet uit het onderwijs komt. Een onbevangen persoon. Mensen die directeur worden na een onderwijsloopbaan zien belemmering, van: dat kan niet, dat mag niet. Terwijl deze directrice vertrok van: wat moeten we nu eigenlijk doen? Kunnen voor de rest onze goesting doen? Wel onderbouwd natuurlijk.

Hoe zijn de prille eerste schoolmaanden van Stamina verlopen?

De ouders zijn tevreden, zij zeggen: “Mijn kind is nog nooit zo vrolijk thuis gekomen.” Ongelooflijk. Het vergt wel enorm veel werk. Ze hebben alle leerplandoelstellingen genomen en uit elkaar getrokken in projecten. Dat is iets gigantisch. Onlangs werd er een avond georganiseerd voor de ouders waarbij via het registratiesysteem getoond werd. Het gaf inzicht in die zin van: we zijn begonnen met een kringgesprek en vervolgen zo en zo, er worden instructies gegeven. Dit om de ouders te overtuigen dat hun kinderen  er niet zitten om te spelen. Het loopt goed.

Een van de oprichtingscriteria was een alternatief bieden voor opvolging tussen basis en secundair in het methodeonderwijs. Er was noodzaak om een aantal redenen, zowel marktgericht als onderwijsgericht. Er zijn 40 leerlingen toegelaten voor het eerste jaar, nu zijn we aan het kijken of we naar 60 gaan in het eerste jaar. We mogen niet te hoog gaan omdat we riskeren in te boeten aan onderwijskwaliteit, dat het team het niet zal kunnen bolwerken. We zijn gestart met een beperkt team. We moeten traag groeien en niet opportunistisch zijn. Als je de onderwijskwaliteit niet meer biedt na een aantal jaren, zal je het succes zien dalen.

Staan er nog belangrijke grote onderwijsprojecten op de planning in de regio?

We starten op 1 september met een nieuwe school voor type 3 OV4 in Brugge, op de site Hermitage in Sint-Andries, voor leerlingen met een psychiatrische problematiek. Zij volgen dan buitengewoon onderwijs maar je studeert af met het diploma secundair, het gaat over leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid. Dat aanbod is er bijna niet. Verder zijn we volop aan het bekijken wat de hervorming SO inhoudt. Er zijn scholen die sterkere, radicalere keuzes maken rond flexibeler onderwijs, rond flexibelere leertrajecten, die afstappen van traditionele klasvormen. Er is de verdere vernieuwing in het basisonderwijs. Ik zie heel wat scholen in BAO keuzes maken om breuklijnen tussen de crèche en de kleuterschool weg te nemen. Wij proberen zaken te stimuleren door veel vorming aan te bieden maar het is nog steeds aan de directeur om het op te nemen. We organiseren sinds kort Zeesporten (Sportwetenschappen specialisatie Zeesport) in Blankenberge en De Haan.

De scholengroep leeft, we zijn echt in beweging. We hebben een ziekenhuisschool in De Haan, we zijn in onderhandeling met 3 ziekenhuizen om vestigingen te starten binnen hun diensten zodat onze leerkrachten daar kunnen lesgeven, zodat de kinderen daar degelijk onderwijs kunnen krijgen.

Wat drijft je in je job en wat is jouw visie naar de toekomst toe? Heb je nog bijzondere ambities?

Eerst en vooral wil ik deze job nog een aantal jaren zo goed mogelijk doen. Maar ik zou heel graag wat meer vrije tijd vinden J Ik heb mijn verantwoordelijkheid, er wordt van mij verwacht om op de scholen voldoende aanwezig te zijn en daarnaast zijn er nog de werkgroepen van GO! centraal… Ik wil wel meebouwen aan een blijvende constructieve dialoog tussen centraal en de scholengroepen. De verhouding tussen ons is goed te optimaliseren en daar wil ik toe bijdragen. De kracht van ons net moet ten volle benut worden. Maar dus liefst met een beetje vrije tijd nog.


Bron: Tijdschrift De Sleutelbrug, editie jan-feb-ma 2018