header background image
 


Verkiezing Instellingen voor Morele Dienstverlening: oproep voor kandidaat-bestuurders

Oproep van kandidaat-bestuurders voor de Instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad in Vlaanderen en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad:

Te verkiezen door het Kiescollege van de Instellingen; en de oproep voor kandidaat-bestuurders te verkiezen door de raad van bestuur van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Op 21 juni 2002 werd de wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002). Deze wet legt de financiering van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen ten laste van publieke overheden, op een gelijkaardige manier als voor de erkende erediensten.

In het kader van de decentralisatie van het beheer der financiële en materiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen en de huizenvandeMens werden krachtens de wet publiekrechtelijke Instellingen voor morele dienstverlening (verder Instelling genoemd) opgericht, één in elke provincie en twee in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, met bevoegdheden binnen de betrokken gebiedsomschrijving. Voor de Vlaamstalige gemeenschap is er een Instelling in de provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven én een Instelling in Brussel.  

Elke Instelling wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden en evenveel verkozen plaatsvervangers. Vijf leden en hun plaatsvervangers worden verkozen door de betrokken provinciale algemene vergadering, die fungeert als een kiescollege, verder het kiescollege genoemd. De andere twee leden en hun plaatsvervangers worden door de Centrale Vrijzinnige Raad verkozen. Tenslotte zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur met adviserende stem: de boekhouder van de betrokken Instelling, een afgevaardigde daartoe aangewezen door de Centrale Vrijzinnige Raad of zijn plaatsvervanger, en de gouverneur of zijn plaatsvervanger.  

De zetelende bestuurders bereiken het einde van hun mandaat en zijn na 17 maart 2018 allen van rechtswege ontslagnemend. Op 17 maart 2018 worden nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers verkozen. De voorzitter van elke Instelling is belast met de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur. De covoorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad, tevens voorzitter van deMens.nu, is belast met de verkiezing van de kandidaten door de Centrale Vrijzinnige Raad, wat gebeurt op 24 maart 2018.

Het kiescollege van elke Instelling is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de lidverenigingen van deMens.nu voor wat Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel betreft, voor zover de lidverenigingen een vertegenwoordiger aanduiden. Het kan gaan om een feitelijke vereniging, een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk. Elke lidvereniging duidt maximaal één vertegenwoordiger aan, die woonachtig is op het grondgebied van de provincie.

De voorzitter van elke Instelling is belast met de samenstelling van het kiescollege en richt daartoe de vraag aan de lidverenigingen van deMens.nu om hun kandidaat kenbaar te maken. Er wordt van de kandidaat een engagement gevraagd van drie jaar, waarbij hij/zij jaarlijks aan minstens 10 vergaderingen actief dient te participeren. Begiftigd met een totaalvisie op de vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt eveneens interesse en/of beslagenheid in het financiële en materiële beheersdomein verwacht. Het mandaat van bestuurder is niet vrijblijvend. Met een budget van honderdduizenden euro wordt duidelijk geappelleerd aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Bovendien zijn de beslissingen van de raad van bestuur van een Instelling onderworpen aan het administratief toezicht van de minister van Justitie.  

Vrijzinnig humanisten die hun kandidatuur voor het mandaat van bestuurder van een Instelling willen stellen, kunnen dit doen door het kandidaatstellingsformulier, vergezeld van een motivering en een beknopt cv, in te vullen, te ondertekenen en aangetekend terug te sturen, uiterlijk tegen 26 januari 2018 – 17 uur t.a.v. de voorzitter van de betrokken Instelling.

Op straffe van onontvankelijkheid moeten de kandidaturen worden ingediend op het formulier en binnen de gestelde termijn.
De voorzitter van de Instelling zal bij ontvangst zonder verwijl de kandidaatstelling aan de betrokkene bevestigen.

Bekijk de oproep en het kandidaatstellingsformulier in pdf

Download het worddocument Bijlage2A-oproep-kandidaat-bestuurders

Download het worddocument Bijlage2B-kandidaatstellingsformulierRvB+ adressen IMD