Mensenrechten als pijler van de vrijzinnig humanistische levensvisie

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM, vastgelegd in 1948) beschrijft doorheen 30 artikelen rechten als vrije meningsuiting, vrijheid van geloof en het zelfbeschikkingsrecht. Hierdoor is het mensenrechtenidee voor een groot deel verbonden met de vrijzinnig humanistische levensvisie. Vanuit deze visie is ieder mens immers vrij en gelijk geboren. Je bent zelf de meest aangewezen persoon om zin te geven aan je leven, zonder dwang of druk van anderen. Dit gelijkheidsbeginsel brengt ons naar andere belangrijke waarden van het vrijzinnig humanisme, zoals kritisch denken en dialoog. Met deze handvatten wordt de strijd aangegaan tegen elke vorm van discriminatie. Op die manier zijn de UVRM geen abstract gegeven, maar een dagelijkse inspanning voor menselijke waardigheid.

Vrijzinnige dienstverlening gebaseerd op mensenrechten

In het kader van burgerrechten wordt vanuit de vrijzinnig humanistische gemeenschap actief gepleit voor de scheiding tussen kerk en staat. Zo kan de overheid vanuit een neutrale positie zorg dragen voor haar diverse bevolking. De waarden/thema’s aangaande mensenrechten, zoals zelfbeschikking, vind je ook terug in onze dienstverlening. Je kan bij ons o.a. terecht voor informatie over wilsverklaringen en krijgt de mogelijkheid om in alle vrijheid te praten met een professional. De mensenrechten vormen ook een rode draad in het activiteitenaanbod, met lezingen rond actuele maatschappelijke thema’s, waarbij problematieken onder de aandacht worden gebracht. Of acties voor een goed doel. DeMens.nu heeft ook een stem in het maatschappelijk/levensbeschouwelijk debat en zal steeds menselijke waardigheid verdedigen.

Menselijke waardigheid voor ieder individu: nog steeds een actueel thema

De mensenrechten bestaan dan al wel bijna 75 jaar, maar zijn nog altijd even straf. Gedurende deze tijd heeft het document een belangrijke rol gespeeld als drukkingsmiddel tegen elke vorm van machtsmisbruik. Maar ook nu zijn de waarden van mensenrechten relevant en brandend actueel. Denk maar aan de vervolging van anders- of niet-gelovigen, menselijke waardigheid binnen migratie en armoede en het streven om abortus uit het strafrecht te halen. Als vrijzinnig humanisten willen we hier een tegengewicht aan bieden en de uitdaging aangaan voor een humane samenleving met aandacht voor menselijke waardigheid.

Nieuws en opinies over mensenrechten: Mensenrechten | deMens.nu