Voor mensen, door mensen

Jong of oud, arm of rijk. Uit alle hoeken van de samenleving. Een smeltkroes van gedachten en kleuren, een kruisbestuiving van meningen en dromen. Dat is de mens anno nu. Dat is ook deMens.nu. Onze naam zegt het helemaal, voor ons staat de mens centraal. Vandaag en morgen.
Als koepel van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.
Als woordvoerder van vrijzinnig humanistische zienswijzen. Als aanbieder van vrijzinnig humanistische dienstverlening. Als vrijwilligersorganisatie gesteund door professionelen. Omdat we vrijzinnig humanistisch zijn.

DeMens.nu als koepel

Als uithangbord van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw draagt deMens.nu de vrijzinnig humanistische levensvisie uit. Ze doet dit als koepel van 36 Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen uit Vlaanderen en Brussel. Al deze organisaties kennen een unieke ontstaansgeschiedenis en ontplooien een verscheidenheid aan activiteiten. Zo zijn er die bezig zijn met hulpverlening, sociaal-cultureel vormingswerk, jongerenwerking, studie en onderzoek, media, ondersteuning van het vak niet-confessionele zedenleer en het uitdragen van de vrijzinnig humanistische waarden. DeMens.nu ondersteunt haar lidverenigingen in hun werking.

Via de Centrale Vrijzinnige Raad vertegenwoordigt deMens.nu samen met haar Franstalige zusterorganisatie Centre d’Action Laïque, de vrijzinnig humanistische gemeenschap naar de overheid toe. DeMens.nu is daarenboven internationaal actief als lid van de European Humanist Federation, European Humanist Professionals en de International Humanist and Ethical Union.

De huizen van deMens.nu

DeMens.nu staat ook in voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening in Vlaanderen en Brussel. Iedereen die het wenst kan in een huisvandeMens terecht voor informatie over o.a. ethische thema’s, maar ook voor info over plaatselijke vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten. Heb je nood aan een luisterend oor of wil je samen stil staan bij een belangrijk moment in het leven (plechtigheden), dan ben je hier aan het juiste adres. Als deMens.nu willen we er immers zijn voor mensen.

De lidverenigingen van deMens.nu

Antwerps Liberaal Verbond - August Vermeylenfonds - Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan - Brussels Studentengenootschap VUB - Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Agglomeratie Antwerpen - De Maakbare Mens - Federatie Vrijzinnige Centra - Fonds Lucien de Coninck - Fonds Tony Bergmann - Grijze Geuzen - Het Vrije Woord - Humanistische Jongeren - Humanistisch Vrijzinnige Radio Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging - Humanitas - Julius Vuylstekefonds - Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten - Magnette-Engel-Hiernaux Stichting - Onderling Steunfonds Georges Beernaerts – Opvang- Oudstudentenbond VUB - Prik - Samenspel - SOS Nuchterheid - Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen - Studiekring Vrij Onderzoek VUB - Stuurgroep Morele Bijstand -Uitstraling Permanente Vorming - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking VUB -Vereniging Ernest De Craene - Vlaams Onderwijs OverlegPlatform - Volksuniversiteit Maurits Sabbe Vrijzinnig Studie-, Archief en Documentatiecentrum Karel Cuypers - Werkgemeenschap Leraren Ethiek - Wetenschappelijk Steunfonds VUB - Willemsfonds

Witboek 2012 - Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

DeMens.nu schreef in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een memorandum over de effectieve scheiding van kerk en staat op lokaal vlak. De vijftien beleidsvoorstellen en actiepunten in het Witboek zijn gebaseerd op een enquête en infoavonden gehouden bij de vrijzinnig humanistische achterban.
Elk gemeentebestuur ontvangt een exemplaar van dit Witboek. Het Witboek downloaden

Bezoek de site van